adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

broedvrij houden

Het is bekend dat broedende vogels de voortgang van (bouw)werkzaamheden flink kunnen frustreren. De periode waarbinnen dit zich voor kan doen wordt vaak aangeduid als het broedseizoen. Het broedseizoen kent geen vaste periode. Uilen broeden al in februari en er zijn soorten die tot ver in het najaar een tweede of zelfs derde legsel verzorgen. Nesten, eieren en de jongen zijn beschermd. Als er gebroed wordt ligt het werk in de directe omgeving van het nest stil.

Broedvrij houden
De natuurwetgeving staat niet toe dat broedgevallen verstoord worden. Er mag wel worden voorkomen dat vogels gaan broeden; het broedvrij houden. Daarvoor kunnen verschillende maatregelen worden getroffen:
+     Het ongeschikt maken van terreinen, zoals bijvoorbeeld het
       kappen van bomen of struweel 
+     Het ontoegankelijk maken van een terrein door het plaatsen van netten 
+     Het continu weghouden van vogels van een terrein door bijvoorbeeld 
       menselijke aanwezigheid, licht en geluid

Broedvrij houden als specialisme
Het karakter van het terrein en iedere vogelsoort heeft invloed op de toe te passen strategie van broedvrij houden. Zaken die daar een rol bij spelen zijn:
+     Het onaantrekkelijk maken van het terrein 
+     Het moment om met broedvrij houden te starten 
+     De methode van broedvrij houden (of combinatie van methoden) 
+     De gewenning van vogels aan methode van broedvrij houden 
Bij de planning en organisatie van het broedvrij houden van terreinen is van belang dat al deze zaken worden afgewogen en samen komen in een 'plan van aanpak broedvrij houden' dat tevens dienst doet als ecologisch werkprotocol.

Ecologische begeleiding
Bij het broedvrij houden speelt de ecoloog een centrale rol. De ecoloog monitoort de de vogelactiviteit en adviseert blijvend over de in te zetten middelen en intensiteit waarmee ze ingezet worden. De ecoloog houdt een duidelijk logboek bij. Hij/zij informeert medewerkers die op de locatie werken over de do's and don'ts, levert input tijdens bouwvergaderingen waarbij o.a. geadviseerd wordt over werkvolgorde en locaties van depots. De ecoloog kan een belangrijke rol vervullen in de communicatie met het bevoegd gezag en de opdrachtgever.

Staro Natuur en buitengebied
Staro Natuur en buitengebied onderscheidt zich van anderen door een uitgebreide ervaring met adviseren over broedvrij houden. Met name in het Rotterdamse havengebied hebben we als vaste adviseur van Havenbedrijf Rotterdam voor vele tientallen projecten geadviseerd over broedvrij houden. Onze ecologen hebben tevens toezicht gehouden op het broedvrij houden van deze projecten. In veel projecten vormden grote aantallen meeuwen een belangrijk aandachtspunt. Naast het Havenbedrijf Rotterdam hebben we grote bouwbedrijven en op- en overslagbedrijven geadviseerd en regelmatig ook het daadwerkelijk broedvrij houden voor onze rekening genomen.

Wilt u meer informatie over broedvrij houden, of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

 

 

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten