adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Natura 2000 toets

Natura 2000
Wanneer ruimtelijke plannen of activiteiten worden uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied is een habitattoets noodzakelijk. Met de habitattoets wordt vastgesteld of en eventueel onder welke voorwaarden een ruimtelijk plan of activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten.

Bij de habitattoets worden drie onderdelen onderscheiden:
+     oriëntatiefase (voortoets)
+     verstorings- en verslechteringstoets
+     passende beoordeling 

Voortoets
De voortoets is een verkennende analyse om te bepalen of de activiteit vergunningsplichtig is. Bij een voortoets worden alle relevante aspecten van het project in kaart gebracht. Bijvoorbeeld:
+     treedt er mogelijk verontreiniging op?
+     treedt er mogelijk verdroging op?
+     is er sprake van een toename van licht of geluid?
In deze fase kan vooroverleg plaatsvinden tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Uit de voortoets blijkt of er als gevolg van de activiteit sprake kan zijn van negatieve effecten (al dan niet mogelijk significant). Aan de hand van de conclusie van de voortoets wordt duidelijk hoe het proces van vergunningverlening verder zal moeten verlopen.
De voortoets kent drie mogelijke uitkomsten aan de hand waarvan vervolgstappen worden bepaald:
+     de plannen of activiteiten hebben geen effect op het Natura 2000-gebied:
       geen vervolg nodig
+     als gevolg van de plannen of activiteiten treden mogelijk negatieve effecten
       op, maar deze zijn zeker niet significant:
       vervolg verstorings- en 
verslechteringstoets
+     als gevolg van de plannen of activiteiten treden mogelijk significant
       negatieve effecten op: vervolg passende beoordeling

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van habitattoetsen. Voor een voortoets, verstorings- en verslechteringstoets, passende beoordeling of vergunningsaanvraag kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u adviseren welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn en welke compensatie nodig is om een sluitende vergunningsaanvraag op te stellen.

Wilt u advies over het onderwerp Natura 2000 toets of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

 


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten