adviseurs voor natuuren buitengebied

Quickscan AC-leiding Lochem – Zutphen

Opdracht
Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een asbestcement rioolwaterpersleiding (AC-leiding) op het tracé Lochem – Zutphen te verwijderen. In verband hiermee dient onderzocht te worden welke natuurwaarden op het tracé aanwezig zijn en welk effect het verwijderen van de persleiding hierop heeft. Dit om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving gehandeld wordt. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen de quickscan flora en fauna uit te voeren.

Aanpak
Allereerst is een bronnenonderzoek uitgevoerd gericht op soort- en gebiedsbescherming. Aan de hand van verspreidingsgegevens uit onder andere verspreidingsatlassen is een beeld gevormd van de beschermde soorten die mogelijk op het tracé aanwezig zijn. Voor de gebiedsbescherming is de ligging van Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur onderzocht. Vervolgens heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle in het plangebied aanwezige biotopen zijn opgenomen. De aanwezige biotopen zijn een belangrijke indicatie voor de mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek van de quickscan natuurwaarden aangetroffen soorten en meer indirecte aanwijzingen zoals sporen en uitwerpselen genoteerd.

Resultaat
Het resultaat is een heldere quickscan flora en fauna waarin beschreven staat welke beschermde soorten of gebieden in de buurt van het leidingtracé voorkomen. Er is geconcludeerd dat op delen van het tracé nader onderzoek nodig is naar het daadwerkelijk voorkomen van één of meerdere beschermde soorten. Op het merendeel van het tracé worden geen beschermde soorten verwacht en heeft het verwijderen van de AC-leiding geen overtreding van de natuurwetgeving tot gevolg. Voor een zorgvuldige werkwijze worden in de quickscan natuurwaarden de volgende aanbevelingen gegeven:
+    het opstellen van een ecologisch werkprotocol
+    de benodigde werkruimte tot een minimum beperken
+    zoveel mogelijk opgaande begroeiing behouden

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten