adviseurs voor natuuren buitengebied

Quickscan flora en fauna Ermelo

Opdracht
Op een locatie in Ermelo heeft de eigenaar het voornemen de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en een nieuw woonhuis met bijgebouw te realiseren. De agrarische bedrijfsvoering wordt verplaatst naar een andere locatie in de buurt. In verband met de ruimtelijke procedures dient onderzocht te worden welke natuurwaarden op beide locaties aanwezig zijn. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een quickscan flora en fauna uit te voeren.

Aanpak
Als eerste heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken naar gebiedsbescherming en de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Tijdens een veldbezoek zijn alle in het plangebied aanwezige biotopen opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Tijdens het veldbezoek is uitgebreid gezocht naar beschermde soorten.

Resultaat
Het resultaat is een heldere rapportage van de quickscan flora en fauna. Daarin is beschreven welke beschermde soorten of gebieden in of in de buurt van de plangebieden aanwezig zijn en welke maatregelen genomen dienen te worden om overtreding van de natuurwetgeving te voorkomen. Op basis van de quickscan flora en fauna kon geconcludeerd worden dat de herinrichting van het plangebied geen effect heeft op beschermde gebieden. Wel waren ruim tien paar huismussen aanwezig. Door het aanbrengen van mussenvides kan schade aan deze soort gemitigeerd worden. Ook dient buiten het broedseizoen gewerkt te worden om verstoring van broedende huismussen en andere vogels te voorkomen. Tot slot dient altijd rekening gehouden te worden met de zorgplicht.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten