adviseurs voor natuuren buitengebied

Quickscan flora en fauna Ottersum

Opdracht
Een initiatiefnemer heeft plannen om een agrarisch perceel in de gemeente Gennep te ontgronden en in te richten als nieuwe natuur. In verband met de ruimtelijke procedures en vergunningen was het noodzakelijk te onderzoeken welke natuurwaarden in het gebied aanwezig zijn. Het plangebied is onderdeel van de EHS en ligt binnen een straal van 1.000 meter van een Natura 2000-gebied. Het was van belang om inzichtelijk te maken of de voorgenomen ontwikkelingen mogelijk een negatief effect zouden hebben op het Natura 2000-gebied. Verder was uit eerder vooronderzoek gebleken dat in het betreffende kilometerhok een aantal beschermde amfibiesoorten voorkomt.

Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen de quickscan flora en fauna en een uitgebreid amfibieënonderzoek uit te voeren.

Aanpak
Op voorhand was niet uit te sluiten dat voorgenomen ontwikkelingen een mogelijk effect zouden hebben op de beschermde natuurwaarden. Daarom is onderzoek verricht naar de mogelijke significant negatieve effecten van het project op het Natura 2000-gebied en de gevolgen voor de EHS. Vervolgens heeft als onderdeel van de quickscan flora en fauna een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle in het plangebied aanwezige biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten.

Resultaat
Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat de voorgenomen plannen een positief effect zullen hebben op de EHS en dat ze geen (significant) negatieve effecten hebben op het nabij gelegen Natura 2000-gebied. Er is geconcludeerd dat voor deze ontwikkeling geen vergunningsplicht is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In het plangebied zijn alleen soorten aangetroffen waar een vrijstelling van de Flora- en faunawet voor geldt bij ruimtelijke ontwikkeling. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten