adviseurs voor natuuren buitengebied

Venherstel Geeneindsche bossen

Opdracht

In de Geeneindsche bossen ten westen van Stiphout ligt een aantal vennen. Voor de bebossing van het voormalige heidegebied waren dat er meer. De kwaliteit van de resterende vennen staat onder druk door verzuring, verdroging en vermesting. Tijdens de ontginning zijn de vennen en laagtes in het gebied ontwaterd door de aanleg van sloten. Deze sloten doorsnijden het gebied nog steeds en hebben een afvoerende functie voor een landbouwenclave. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd te onderzoeken of, en zo ja hoeveel, de hoofdsloot verondiept kan worden met behoud van de afvoerende functie van de landbouwgrond.

 

Aanpak

Er zijn diverse inventarisaties uitgevoerd o.a. naar flora- en fauna, waterstanden en -kwaliteit en aanwezige leemlagen. Tevens zijn bestaande gegevensbronnen bestudeerd. Er is een grondige analyse gemaakt van het systeem. Hieruit bleek onder meer dat vennen die eerder als zuur waren bestempeld in werkelijkheid zwak gebufferd zijn. Op basis van de systeemanalyse en diverse waterpassingen is geadviseerd hoe de waterloop kan worden aangepast om enerzijds de afvoerende functie te waarborgen en anderzijds zo min mogelijk water versneld uit het systeem af te voeren.

 

Resultaat

Er is geadviseerd om nabij de landbouwenclave de sloot tot 10 centimeter te verdiepen. Het overgrote deel van de sloot kan verondiept worden. Over grote lengtes tot wel 70 en zelfs 80 centimeter. Sloten die op deze hoofdsloot uitkomen kunnen geheel worden gedempt. Staro Natuur en Buitengebied heeft tevens onderzocht en mogelijkheden aangereikt hoe de ontwatering van de landbouwenclave om het kwetsbare gebied heen geleid kan worden.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten