Natuurbeleidsplan

Natuur staat als niet economische functie altijd onder druk. Veel voor Nederland karakteristieke natuurtypen zijn de afgelopen twee eeuwen enorm in areaal en kwaliteit afgenomen. Ze zijn versnipperd geraakt en liggen als geïsoleerde relicten in het landschap en worden bedreigd door verdroging en depositie. Het beschermen van de natuur en het versterken ervan door middel van uitbreiding, verbinding en beperken negatieve externe invloeden, is een collectieve opgave van burgers en politici.

Wat we voor u kunnen betekenen
In onze visie moet de manier waarop wordt omgegaan met de natuur geen speelbal zijn van economische en politieke pieken en dalen. Het behoud en de versterking van natuur is gebaat bij een consistente aanpak, blijvende aandacht, gedurfde keuzes en bestuurders met lef. Het vastleggen van het natuurbeleid is een goede eerste stap. Dat kan op alle niveaus, zowel Europees, landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Hoe dichter bij de burger, des te concreter en gericht op uitvoering het beleid wordt. We staan als Staro Natuur en Buitengebied voor een stevig beleid waardoor echt dingen in gang worden gezet.

leaf