Gedragscode Bosbeheer

In de Omgevingswet worden specifieke soorten beschermd en wordt aangegeven dat zorgvuldig met flora en fauna moet worden omgegaan. In de Nederlandse bossen komen veel beschermde en onbeschermde plant- en diersoorten voor. Om het bosbeheer, waaronder houtoogst, goed en verantwoord uit te kunnen voeren heeft de Minister van EL&I een door de sector voorgestelde Gedragscode Bosbeheer goedgekeurd.

Door met en volgens de Gedragscode Bosbeheer te werken wordt de soortbescherming geïntegreerd in de uit te voeren werkzaamheden en tonen eigenaar en aannemer aan verantwoord en zorgvuldig met flora en fauna om te gaan.

Niet alleen beschermde soorten
Niet alleen beschermde soorten flora en fauna verdienen bescherming. De Gedragscode Bosbeheer en de daarbij behorende checklist, vragen expliciet aandacht voor niet beschermde maar waardevolle elementen in bossen. Hierbij kan gedacht worden aan concentraties van oude bosplanten of een grote konijnenburcht.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied voert regelmatig ecologisch onderzoek uit in het kader van de Gedragscode Bosbeheer. We kijken daarbij verder dan wat eenvoudig zichtbaar is en houden rekening met ecologische relaties. We zorgen voor:

  • een heldere verslaglegging
  • duidelijke kaarten voor de aannemer en zijn machinisten
  • een heldere aanduiding van de te beschermen elementen in het veld
  • tijdige oplevering

Projecten

leaf