Nee-tenzij-toets NNN

Om planten en dieren de kans te geven zich te verspreiden in Nederland worden natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden. Dit ecologisch netwerk van natuurgebieden is het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).

Ruimtelijke ontwikkelingen en het Natuurnetwerk Nederland
Wanneer een project uitgevoerd wordt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dient onderzoek plaats te vinden naar de mogelijke effecten. Voor plannen binnen het NNN, geldt het ‘Nee, tenzij-principe’. Ingrepen worden niet toegestaan, tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft op het NNN. Als effecten op het NNN niet op voorhand uitgesloten kunnen worden zal een ‘Nee, tenzij-toets’ uitgevoerd moeten worden. Op basis van deze toets beoordeelt de provincie of toestemming gegeven wordt voor de plannen en of de aantasting van het NNN gemitigeerd of gecompenseerd moet worden.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied kan voor u een ‘Nee, tenzij-toets’ uitvoeren. We zoeken naar praktische en creatieve oplossingen om negatieve effecten op het NNN te voorkomen. Zo nodig wordt geadviseerd over passende compensatie. De rapportage van de ‘Nee, tenzij-toets’ kunt u, samen met uw verzoek, voorleggen aan de provincie. Wij kunnen u hierbij uiteraard ook verder begeleiden.

leaf