CO2-Prestatieladder

Momenteel zijn we bij Staro Natuur en Buitengebied bezig met de certificering voor de CO2-prestatieladder. Dit is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

CO2 Bewust handelen
CO2 is een broeikasgas. Van nature komen er broeikasgassen voor in de atmosfeer. Deze gassen houden de warmte van de zon vast. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid broeikasgassen in de aardatmosfeer toegenomen. Dit leidt tot het ‘versterkte’ broeikaseffect en daarmee tot opwarming van de aarde, een vorm van klimaatverandering. Dat heeft allerlei gevolgen zoals een stijgende zeespiegel, extremer weer, droogte. Om de planeet ook voor toekomstige generaties te behouden, moet de CO2-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden.

Wat is CO2?
CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en veroorzaakt ruim de helft van het versterkte broeikaseffect. Andere belangrijke broeikasgassen zijn methaan, lachgas en waterdamp. Heel lang geleden – in vroege geologische tijdperken – is koolstofdioxide vastgelegd door bomen en andere organismen. Daaruit zijn uiteindelijk fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) gevormd. Bij het verbranden van deze fossiele brandstoffen komt de CO2 weer vrij.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij gaat het om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Organisaties dienen zich bezig te houden met energiebesparing en efficiënt gebruik te maken van materialen en duurzame energie.

Wat is het doel van de CO2-Prestatieladder?
Organisaties stimuleren inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van haar eigen activiteiten en de keten. Samen met collega’s, ketenpartners, kennisinstellingen zoeken naar mogelijkheden om deze te reduceren en vervolgens daar actief mee aan de slag te gaan. Voortgang en opgedane kennis transparant te delen.

CO2-reductie
Als wij kijken naar groei en ontwikkeling van Staro Natuur en Buitengebied, zien wij dit in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in.

Daarom werken wij aan een verdere CO2-reductie gerelateerd aan onze activiteiten. Onze reductiedoelstellingen zijn opgenomen in de beleidsverklaring energiemanagement:
Energiemanagement (actie)plan


CO2 Transparantie
Effectieve in- en externe communicatie is essentieel voor een goed werkend energiemanagementsysteem met de daaruit herleide CO2 reductiedoelstellingen.
In ons communicatieplan hebben wij beschreven hoe Staro Natuur en Buitengebied communiceert over haar inspanningen met betrekking tot het CO2 bewust handelen als onderdeel van een duurzame dienstverlening.

Deelname sector- cq. keteninitiatieven
De CO2-Prestatieladder stimuleert organisaties optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Deelname aan lopende initiatieven biedt kansen voor het verkrijgen van goed bruikbare, kennis welke toepasbaar is voor verdere reductie van de belangrijkste energiestromen binnen de organisatie.

Staro Natuur en Buitengebied neemt deel aan de volgende sector- cq. keteninitiatieven:
SKAO
Stimular (milieubarometer)
Duurzameleverancier.nl

leaf