Verslechteringstoets

Wanneer uit de voortoets blijkt dat de activiteit een mogelijk negatief effect heeft, maar geen significant negatief effect, dan wordt de verstorings- en verslechteringstoets doorlopen. Middels een verstorings- en verslechteringstoets wordt onderzocht welke negatieve effecten kunnen optreden en welke impact deze hebben op het Natura 2000-gebied en de aanwezige soorten.

Uit de toets blijkt met welke mitigerende maatregelen de verstoring en verslechtering van de kwaliteit van het Natura 2000-gebied in voldoende mate kan worden weggenomen. En of een vergunning dient te worden aangevraagd bij de provincie.

leaf