Mitigatie en compensatie

Om bij plannen overtreding van de Omgevingswet te voorkomen is het soms mogelijk mitigerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen dienen ervoor negatieve gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen of te verzachten. Als mitigerende maatregelen voorkomen dat de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden, kan het aanvragen van een ontheffing achterwege blijven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • werken buiten het broedseizoen
  • het plaatsen van amfibieënscherm om te voorkomen dat rugstreeppad het bouwterrein betreedt
  • het broedvrij houden van terreinen

Wel dient dan aantoonbaar te worden gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

Soms leiden de geplande ontwikkelingen of werkzaamheden wel tot overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Omgevingswet. Dan moet een ontheffing worden aangevraagd. Om deze te verkrijgen dienen de negatieve effecten op de soorten zo beperkt mogelijk gehouden te worden door het treffen van mitigerende maatregelen. Voorbeelden van mitigerende maatregelen ter ondersteuning van een ontheffingsaanvraag zijn:

  • het wegvangen van beschermde soorten
  • het aanbieden van vervangende verblijfplaatsen
  • het aanleggen van amfibieëntunnels

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied is specialist op het gebied van natuurwetgeving. Met onze praktische insteek en gedegen ecologische kennis adviseren we realistische compenserende en mitigerende maatregelen. We zien het steeds weer als een uitdaging om, met het belang van onze opdrachtgever voorop, met praktische oplossingen te komen, zodat overtreding van de Omgevingswet wordt voorkomen.

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf