Voortoets

De voortoets is een verkennende analyse om te bepalen of een activiteit vergunningsplichtig is. Bij een voortoets worden alle relevante aspecten en mogelijke effecten van het project in kaart gebracht. Bijvoorbeeld:

  • treedt er mogelijk verdroging op?
  • is er sprake van een toename van licht, geluid of stikstofemissie?

De voortoets kent drie mogelijke uitkomsten aan de hand waarvan vervolgstappen worden bepaald:

  • de plannen of activiteiten hebben geen effect op het Natura 2000-gebied: geen vervolg nodig
  • als gevolg van de plannen of activiteiten treden mogelijk negatieve effecten op, maar deze zijn zeker niet significant: vervolg verslechteringstoets
  • als gevolg van de plannen of activiteiten treden mogelijk significant
    negatieve effecten op: vervolg passende beoordeling

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van habitattoetsen. Voor een voortoets, verslechteringstoets, passende beoordeling of vergunningsaanvraag kunt u bij ons terecht.

leaf