Soortenonderzoek

Voordat beslissingen worden genomen over herstelmaatregelen, beheermaatregelen of ruimtelijke ingrepen is het van belang te weten welke (beschermde) soorten en habitats er aanwezig zijn. Voor de bescherming van soorten is goed onderzoek een vereiste. Vaak zijn ook de aantallen en de populatieontwikkeling van belang. Pas wanneer er een goed beeld is van de soorten die voorkomen kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Soortenonderzoek gebeurt in hoofdlijn om twee redenen:

  • onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: in kaart brengen van de bijzondere en beschermde soorten in een gebied
  • verspreidingsonderzoek: monitoring van soorten

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied voert jaarlijks vele specialistische soortenonderzoeken uit. Onze ecologen hebben veel ervaring met:

We werken volgens de gestandaardiseerde meetprotocollen en weten het ecologisch onderzoek helder te vertalen naar adviezen op het gebied van natuurwetgeving, natuurontwikkeling en natuurbeheer.

Projecten

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Staro Natuur en Buitengebied heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van waterspitsmuis in de oevers van watergangen in de gemeente Helmond.

Dassenonderzoek Heumen

Dassenonderzoek Heumen

Staro heeft dassenonderzoek gedaan bij een geluidswal van de A73. Met cameravallen zijn belopen dassenpijpen en wissels in kaart gebracht.

Onderzoek Slobeenden

Onderzoek Slobeenden

Staro heeft onderzocht hoe een tijdelijk natuurgebied in de Rotterdamse haven door slobeenden gebruikt wordt tijdens hoog- en laagwater.

Vissenonderzoek IJzendoorn

Vissenonderzoek IJzendoorn

Uit een quickscan bleek nader onderzoek gewenst naar het voorkomen van beschermde vissoorten. Staro heeft vissenonderzoek uitgevoerd.

Vegetatieonderzoek Langven Best

Vegetatieonderzoek Langven Best

Voor een venherstel project heeft Staro Natuur en Buitengebied als onderdeel van het hydrologisch vooronderzoek vegetatieonderzoek uitgevoerd.

Reptielenonderzoek Gorsselse Heide

Reptielenonderzoek Gorsselse Heide

In het kader van saneringswerkzaamheden heeft Staro reptielenonderzoek uitgevoerd op het voormalig militair oefenterrein Gorsselse Heide

Libellenonderzoek Langven Best

Libellenonderzoek Langven Best

Staro Natuur en Buitengebied heeft libellenonderzoek uitgevoerd als onderdeel van een vooronderzoek, gericht op venherstel.

Amfibieënonderzoek Griendtsveen

Amfibieënonderzoek Griendtsveen

In verband met de bouw van woningen heeft Staro Natuur en Buitengebied onderzoek gedaan naar het voorkomen van heikikker in het plangebied.

Amfibieënonderzoek Leende

Amfibieënonderzoek Leende

Op een beoogde bouwlocatie in Leende is amfibieënonderzoek uitgevoerd, met name gericht op Alpenwatersalamander

Broedvogelmonitoring Havenbedrijf Rotterdam

Broedvogelmonitoring Havenbedrijf Rotterdam

Staro heeft voor Havenbedrijf Rotterdam een uitgebreide broedvogelmonitoring uitgevoerd op de terreinen in Europoort en Maasvlakte.

Vissen en amfibieënonderzoek Tuil

Vissen en amfibieënonderzoek Tuil

Tijdens vis- en amfibieënonderzoek van Staro zijn de beschermde soorten grote modderkruiper, rugstreeppad en een broedende tureluur aangetroffen.

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Staro Natuur en Buitengebied heeft vleermuis-, poelkikker- en kamsalamanderonderzoek uitgevoerd in 's-Hertogenbosch voor Arcadis.

Vleermuispalen TU Eindhoven

Vleermuispalen TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door de TU Eindhoven om een vleermuisonderzoek uit te voeren.

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door de TU Eindhoven om een vleermuisonderzoek uit te voeren.

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Tijdens de nader onderzoeken naar verschillende soortgroepen zijn door Staro vleermuisverblijfplaatsen vastgesteld in het hoofdgebouw binnen het plangebied.

Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Staro heeft nader onderzoek naar kamsalamander uitgevoerd in een te dempen poel omdat deze soort tijdens de quickscan niet kon worden uitgesloten.

Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Staro Natuur en Buitengebied heeft in opdracht van Natuurmonumenten een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het Bergherbos.

Afvissen vistrap Belfeld

Afvissen vistrap Belfeld

Staro heeft, in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de sluis, de vistrap bij de sluis in Belfeld afgevist in opdracht van Idverde.

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Staro is door Havenbedrijf Rotterdam gevraagd om de broedvogelmonitoring uit te voeren om meer inzicht te krijgen in de broedparen in de Rotterdamse haven.

Verplaatsen muur- en tongvarens

Verplaatsen muur- en tongvarens

Voor het herstel van sluizen zijn beschermde varens zorgvuldig verplaatst.

SNL monitoring Groote Beerze en Neterselsche Heide

SNL monitoring Groote Beerze en Neterselsche Heide

Staro heeft een SNL monitoring uitgevoerd in de Groote Beerze en de Neterselsche Heide voor de soortgroepen broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

Inventarisatie soorten in Helmond

Inventarisatie soorten in Helmond

Staro heeft voor Gemeente Helmond globaal onderzocht welke soorten vissen, amfibieën, flora, vlinders, libellen, vogels, vleermuizen en kleine marters voorkomen in de gemeente.

Bermen vergelijken A27

Bermen vergelijken A27

Staro heeft soortenonderzoek gedaan binnen bermen ingezaaid met een bloemmengsel en bermen ingezaaid met een grasmengsel.

Quickscan – Vleermuis in kelder

Quickscan – Vleermuis in kelder

In verband met inpandige werkzaamheden is een flora en fauna toets uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is in de kelder een gewone grootoorvleermuis aangetroffen.

Compensatie leefgebied marters

Compensatie leefgebied marters

Staro heeft met de uitkomsten van marteronderzoek een inrichtingsvoorstel gemaakt voor het compenseren van steenmarter- en bunzingleefgebied dat verloren gaat.

Zoogdieronderzoek Hilvarenbeek

Zoogdieronderzoek Hilvarenbeek

Na het uitvoeren van een Quickscan in verband met de realisatie van een zonnepark in Hilvarenbeek, is zoogdieronderzoek uitgevoerd.

Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Staro heeft vleermuizen gemonitord en gekeken naar de invloed van werkzaamheden aan de Linschotbrug op vleermuizen.

Meetnet Bermflora Rijkswegen

Meetnet Bermflora Rijkswegen

Om de doeltreffendheid van het bermbeheer objectief te kunnen beoordelen doet Staro vegetatieonderzoek langs Rijkswegen door heel Nederland.

leaf