Broedvogelmonitoring Havenbedrijf Rotterdam

Opdracht

Het Havenbedrijf Rotterdam profileert zich als een ‘groene haven’ en wil daarom zorgvuldig omgaan met natuurwaarden binnen het havengebied. Ook voor vogels is het gebied van grote waarde. Om hiermee rekening te kunnen houden, is het van belang precies te weten welke vogelsoorten aanwezig zijn, en hoe deze het gebied gebruiken. Staro Natuur en Buitengebied heeft het afgelopen broedseizoen een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd bij het Havenbedrijf Rotterdam ten behoeve van de monitoring.

Aanpak

In het voorjaar heeft Staro een broedvogelinventarisatie uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde Broedvogel Monitoring Project (BMP) methode van SOVON. Alle terreindelen zijn zesmaal geïnventariseerd, waarbij soortgegevens, gedrag en exacte GPS-coördinaten van alle waarnemingen zijn opgeslagen. Vanwege de omvang van de aanwezige meeuwenkolonies is deze groep apart geïnventariseerd, door nauwkeurige schattingen van het aantal individuen te maken. Hiermee kan het aantal broedparen worden berekend.

Er is een toename geconstateerd van een aantal interessante soorten, zoals van lepelaars en zwartkopmeeuwen. Bijzondere broedgevallen waren van de wielewaal, de bruine kiekendief en meer dan 100 kluten.

Resultaat

Het Havenbedrijf Rotterdam ontvangt jaarlijks een compleet overzicht van alle broedvogels op haar terreinen in de Europoort en de Maasvlakte. Door deze gegevens door de jaren heen met elkaar te vergelijken, kunnen verbanden worden gelegd tussen de veranderingen in de vogelstand en andere ontwikkelingen in het havengebied. Omdat de meeuwenkolonies onderdeel uit maken van een metapopulatie langs de gehele Noordzeekust, worden schommelingen in aantallen van deze soorten in een breder verband beoordeeld.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf