Quickscan – Vleermuis in tuinhuisje

Opdracht
De eigenaar van een perceel in Veldhoven heeft de wens alle bebouwing te slopen en hiervoor twee nieuwe woningen te bouwen. Om na te gaan of deze werkzaamheden is strijd zijn met de Wet natuurbescherming is een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd.

Aanpak
Tijdens de Quickscan is alle bebouwing en de tuin in het plangebied uitvoerig bekeken. Naast het woonhuis en een schuur was ook een tuinhuisje aanwezig.

Resultaat
In het tuinhuisje stond een tafel waarop vleugels van motten zijn gevonden. Dit kan erop wijzen dat vleermuizen gebruikmaken van het gebouwtje als plek om gevangen prooien op te eten. Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen is dit bevestigd. Er is regelmatig een gewone grootoorvleermuis vliegend gezien rond het tuinhuisje. Dit leidt ertoe dat een ontheffing moet worden aangevraagd voor het slopen van het tuinhuisje en dat mitigerende maatregelen moeten worden genomen.

Vergelijkbare projecten

leaf