Fauna en schade door materieel

Opdracht

De waterschappen zijn steeds op zoek naar nieuwe en verbeterde methodieken met betrekking tot efficiency, financiën, milieu en ecologische impact. De ecologische- en milieuaspecten zijn daarin steeds zwaarder gaan meewegen. Er is in de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar de onderhoudsmethode om aanwezige fauna te sparen bij werkzaamheden. Daarin is steeds meer variatie in ruimte en tijd aangebracht om de overlevingskansen voor flora en fauna te vergroten. Er is echter nog maar weinig kennis van de invloed van de verschillende soorten materieel op de aanwezige fauna.

Aanpak

Er is op drie manieren informatie verzameld, via een enquête, interviews en een internationale literatuurstudie. Met behulp van de enquêtes is de huidige beheerpraktijk in beeld gebracht. Daarbij is tevens de kennis over effecten op fauna geïnventariseerd bij verschillende waterbeheerders. Door middel van interviews is die specialistische kennis uitgediept. Daarnaast is de beschikbare wetenschappelijke kennis over directe effecten van onderhoudsmethoden op fauna verzameld.

Resultaat

Uit de literatuurreview komt naar voren dat er consequente verschillen zijn in sterftecijfers van fauna wanneer maaimachines en maaimethodes worden vergeleken. Ondanks dat het moeilijk is de verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken wordt het duidelijk dat klepelmaaiers en klepelen gecombineerd met afzuigen verantwoordelijk zijn voor de grootste schade aan fauna. Het zogenaamde maai-zuigen verwijderd nagenoeg alle in de vegetatie voorkomende fauna.

Op basis van de inventarisatie van beschikbare (wetenschappelijke) kennis zijn nadere onderzoeksvragen geformuleerd. De antwoorden op deze vragen kunnen bijdragen aan het vullen van de waargenomen relevante kennisleemten.

Vergelijkbare projecten

leaf