Vleermuisonderzoek

Onderzoek naar vleermuizen richt zich op het vaststellen welke soorten in het gebied voorkomen en hoe zij het gebruiken. Vleermuisonderzoek is gericht op het lokaliseren van vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen, belangrijke vliegroutes en foerageergebied.
Onder vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen worden verstaan:

  • winterverblijfplaatsen
  • zomer- / kraamverblijfplaatsen
  • paarverblijven
    Bij het uitvoeren van het vleermuisonderzoek, zijn de bepalingen van het Vleermuisprotocol richtinggevend.

Wet natuurbescherming
Er komen in Nederland 17 verschillende soorten vleermuizen voor die allemaal strikt beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere verblijfplaatsen voor verschillende functies. Sommige soorten verblijven in gebouwen, andere in bomen. Al deze verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing van de Wet natuurbescherming.

Periode voor vleermuisonderzoek
Onderzoek naar vleermuizen dient te worden uitgevoerd in twee periodes:

  • Half mei t/m half juli en;
  • Half augustus t/m eind september
    Een ecoloog kan u vertellen wat voor uw project de beste aanpak is met betrekking tot natuurwetgeving in het algemeen en vleermuizen in het bijzonder.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft ruime ervaring met het uitvoeren van vleermuisonderzoek en is met alle methoden van onderzoek en de eventueel daaruit voortkomende vervolgstappen bekend. Staro kan uw projecten op het gebied van natuurwetgeving en vleermuizen deskundig en professioneel begeleiden. Onze ecologen kunnen op maat adviseren wat voor uw project de beste en meest praktische aanpak is.

Projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf