Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Opdracht
Initiatiefnemer is voornemens woningen in wijk de Haren in ’s-Hertogenbosch te renoveren. Staro Natuur en Buitengebied is door Arcadis Nederland B.V. gevraagd het vleermuis-, poelkikker- en kamsalamanderonderzoek in de wijk uit te voeren.

Aanpak
Vleermuizen: in het voorjaar van 2019 zijn drie veldbezoeken uitgevoerd om foerageergebied, vliegroutes en mogelijke kraamkolonie- en zomerverblijven van vleermuizen in of aan de gebouwen te kunnen vaststellen. In het najaar van 2019 zijn er twee nachtrondes uitgevoerd in de periode 15 augustus tot 1 oktober om foerageergebied, vliegroutes, paarverblijven vast te stellen en zwermgedrag dat een winterverblijfplaats van vleermuizen suggereert.

Poelkikker en kamsalamander: met behulp van een schepnet zijn de vijvers in de tuinen van woningen en overige wateren in en rond het plangebied bemonsterd. Voor poelkikker zijn daarnaast 2 veldbezoeken uitgevoerd om naar de koorroep te luisteren. Voor kamsalamander is daarnaast in het donker met een zaklamp gezocht naar individuen.

Resultaat
Vleermuizen: in de zes deelgebieden is 1 kraamkolonie en zijn 9 zomerverblijfplaatsen waargenomen van gewone dwergvleermuis, waarvan de meerderheid onder de metalen dakranden van de laagbouw van de woningen. Ook zijn er 2 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis waargenomen en zijn 12 territoria van gewone dwergvleermuis vastgesteld.

Poelkikker en kamsalamander: tijdens het onderzoek zijn er op twee locaties kamsalamanders waargenomen. Zowel tijdens het scheppen als met het nachtonderzoek zijn individuen aangetroffen.
Tijdens de veldbezoeken zijn geen poelkikkers waargenomen of gehoord, wel zijn er bij meerdere woningen bruine kikkers en gewone padden waargenomen in de tuinen.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf