Vegetatieonderzoek Langven Best

Opdracht

Bij Best ligt een bosgebied met daarin het vennencomplex het Langven. De oevers van het ven en de omliggende heide zijn plaatselijk ernstig vergrast als gevolg van verdroging en eutrofiëring. Als onderdeel van een hydrologisch vooronderzoek gericht op herstel van de kwaliteit van het ven heeft Staro Natuur en Buitengebied vegetatieonderzoek uitgevoerd.

Aanpak

Tijdens het vegetatieonderzoek is de vegetatie in en rond het Langven systematisch onderzocht. Daarbij is voornamelijk gelet op het voorkomen van soorten die de kwaliteit van het Langven of juist verstoring of achteruitgang indiceren. De belangrijkste soortwaarnemingen tijdens het vegetatieonderzoek waren:

  • witte snavelbies
  • bruine snavelbies
  • moeraswolfsklauw
  • kleine zonnedauw
  • knolrus
  • veelstengelige waterbies
  • waternavel

Resultaat

Op basis van de waarnemingen zijn de vegetatietypen van de verschillende delen van het Langven bepaald. Deze informatie is gebruikt bij de systeemanalyse.

Vergelijkbare projecten

leaf