Venherstel

De Nederlandse vennen zijn kwetsbare systemen. Afhankelijk van de ligging in het landschap zijn ze zuur, zwak gebufferd of gebufferd. De vaak natuurlijke laagtes zijn gevoelig voor onder andere verdroging, verzuring en vermesting. Van de eens zo talrijke en soortenrijke voedselarme vennen is nog maar een klein gedeelte over. De soortenrijkdom is sterk achteruit gegaan.

Door ontginning zijn veel vennen drooggelegd. Van het restant is het hydrologisch systeem vaak sterk aangetast door grondwaterpeilverlagingen en versnelde afvoer van water uit nabijgelegen landbouwgebieden. Systemen van lokale kwel zijn aangetast. Bovendien is de bron van bufferende stoffen vaak uitgeput.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied voert onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het behoud van vennen, venherstel en het versterken van de populaties van voor vensystemen karakteristieke soorten. We houden er niet van om vennen als kleine postzegels te zien die met tijdelijke maatregelen ‘aan het infuus’ worden gelegd. We werken niet aan vennen zonder degelijk vooronderzoek. We zetten ons in voor systeemherstel, het herstel van het hydrologisch systeem en een dynamisch milieu. Pas als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan is het verantwoord en zinvol om bijvoorbeeld oude zaadbronnen bloot te leggen.

Projecten

leaf