Herstel langven Best

Opdracht

In het gebied de Nieuwe Heide ten oosten van Best ligt het Langven. Het peil van het Langven is veel lager dan vroeger. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd:

  • het systeem in kaart te brengen
  • te onderzoeken of het dempen van een sloot bij kan dragen aan peilverhoging
  • advies uit te brengen over andere mogelijke herstelmaatregelen

Staro Natuur en Buitengebied heeft deze opdracht in samenwerking met Landslide uitgevoerd.

Aanpak

Ten behoeve van het hydrologische onderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd zoals grondwaterkaarten, peilgegevens, historische gegevens en geografische informatie. Na de bureaustudie heeft een uitgebreid veldonderzoek plaatsgevonden waarbij:

  • diverse nieuwe peilbuizen en een peilschaal zijn geplaatst
  • oude peilbuizen ‘nieuw leven is ingeblazen’
  • de bodemopbouw is onderzocht
  • hoogtemetingen zijn uitgevoerd
  • ecologisch onderzoek is uitgevoerd
  • diverse locatiebezoeken plaats hebben gevonden met gebiedskenners

Resultaat

Het Langven is geclassificeerd als zeer zwak gebufferd. Het wordt uitsluitend gevoed door regenwater dat stagneert op een slecht doorlatende dikke leemlaag. Het dempen van de sloot blijkt geen soelaas te bieden. De sloot heeft al vele jaren geen afvoerende functie meer. Het kappen van bos rondom het ven kan de lokale toestroom van water bevorderen.

Als oplossing van grotere orde wordt aanbevolen om de ontwikkelingen rond het afpompen van drainagewater van de verdiept aangelegde A2 nauwgezet te volgen. Er wordt daar 0,8 miljoen m3 water weggepompt. Beperking daarvan of infiltratie in plaats van afvoer via het oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan het structureel verkleinen van de stijghoogteverschillen.

Vergelijkbare projecten

leaf