Herstel natte bos Schraalzand

Opdracht

Hoewel de naam anders doet vermoeden is het Schraalzand bij Boxmeer een voormalig nat bos. De vele rabatten in het gebied zijn hier de stille getuigen van. Het Schraalzand grenst aan de Oeffeltse Raam. Dichtbij de beek staat op de rabatten voormalig elzenhakhout. Verder van de beek staat voormalig eikenhakhout en wat naaldbos. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om te onderzoeken of, en zo ja hoe, het Schraalzand vernat kan worden met als doel herstel van het broekbos en de daarbij horende vegetaties.

Aanpak

Uit historisch onderzoek blijkt dat het oostelijk gedeelte van het Schraalzand al langer bos is dan het westelijk deel. Dit deel is lange tijd natte heide geweest. Er is een uitgebreid bureauonderzoek gedaan naar de vegetatie en de geologische en hydrologische situatie. Daarnaast is er veldonderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden en chemische samenstelling van het grondwater. Voor dit onderzoek is één raai evenwijdig aan de Oeffeltse Raam gelegd en haaks daarop twee raaien. In totaal zijn er dertien boor- en meetpunten op deze raaien gelegd. Zo is een goed en ruimtelijk beeld ontstaan van de grondwaterstroming en kwelsituatie. Op basis van een uitgebreide combinatie en analyse van de verzamelde gegevens is een advies voor herstel van het natte bos opgesteld.

Resultaat

Met het herstelplan voor het natte bos van het Schraalzand ligt een doelgericht plan van aanpak klaar. Een belangrijke maatregel is het verminderen van de versnelde afvoer van kwelwater door:

  • het sterk verondiepen van een sloot die haaks op de Oeffeltse Raam ligt
  • het plaatsen van een regelbare stuw aan het einde van deze sloot
  • het verondiepen van een tweede hoofdsloot haaks op de Oeffeltse Raam

Daarnaast wordt geadviseerd:

  • rabatten te verwijderen in het meest kansrijke deel voor herstel van elzenbroekbos
  • de Oeffeltse Raam op te stuwen

Vergelijkbare projecten

leaf