Inrichtingsvisie Cruijslandse Kreken

Opdracht

De Cruijslandse Kreken zijn een mooi voorbeeld van een ingedijkt krekensysteem in Noord-Brabant. Voor het bijzondere en beschermde aardkundig waardevolle gebied geldt een fikse natuuropgave. Er moeten natte natuurparels worden versterkt, ecologische verbindingen worden gelegd en er dient kreekherstel plaats te vinden. Bij de eerste projecten in het kader van natuurherstel werd snel duidelijk dat het aanleggen van natuurvriendelijke oevers de aardkundige waarden kan aantasten.

Waterschap Brabantse Delta heeft aan Staro Natuur en Buitengebied gevraagd om een duidelijke lijn uit te zetten hoe ecologie en aardkunde met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

Aanpak

In de uitgebreide studie is veel aandacht uitgegaan naar het doorgronden van het landschap.

De natuurdoelen rond het krekenstelsel houden met name de ontwikkeling van moeras in. Hier horen aansprekende doelsoorten zoals de blauwborst, roerdomp en otter bij. Omdat een peilverhoging vanwege verregaande consequenties voor de landbouw uitgesloten is, zal de ontwikkeling van het gewenste vegetatietype gerealiseerd moeten worden door een verlaging van het maaiveld.

Resultaat

In de ‘Visie Cruijslandse Kreken’ is de kloof tussen natuurontwikkeling en aardkundige waarde geslecht. Er zijn drie inrichtingsmodellen vastgesteld:
+      Ecologische verbindingszone (4,5km): deze delen liggen buiten
        het oorspronkelijke krekenstelsel en worden optimaal ingericht
        voor natuur.
+      Kreekherstel met opgebrachte grond (9,6km): hier wordt
        opgebrachte grond afgegraven om grondwater en maaiveld
        dichter bij elkaar te brengen.
+      Kreekherstel met gave bodem (7,2km): hier blijven de ingrepen
        beperkt tot bijvoorbeeld het afdammen of dichten van gegraven
        greppels.

Vergelijkbare projecten

leaf