Natuurherstel Baronie Cranendonck

Opdracht

De Baronie Cranendonck is een gebied rond het voormalige kasteel Cranendonck dat even ten zuiden van Soerendonk ligt. Baronie Cranendonck is rijk is aan cultuurhistorie. Het gebied bestaat grotendeels uit natte bossen, afgewisseld met landbouwgronden. Het is de wens van de gemeente Cranendonck om de natuur binnen de Baronie Cranendonck te versterken. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een plan te schrijven met natuur, recreatie en cultuurhistorie als belangrijkste te versterken functies. 

Aanpak

Om grip te krijgen op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurherstel heeft de gemeente een hydrologisch vooronderzoek op laten stellen. Hieruit zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen waarvan het sindsdien de wens is deze uit te voeren. In het kader van dit project is een projectenlijst opgesteld. Deze projecten dragen bij aan de versterking van de aan natte natuur gerelateerde natuurwaarden binnen de Baronie Cranendonck. Het betreft de volgende projecten:

  • Herstel orchideeënweide 
  • Verondiepen sloot Buulderbroek 
  • Herstel natte slenk en aanleg doorwaadbare plaats 
  • Dempen ringsloot en aanleg plankier 
  • Herstel hakhout als cultuurhistorische beheervorm

Resultaat

Staro Natuur en Buitengebied heeft niet alleen in de planvormingsfase een rol gespeeld. Ook hebben we de uitvoering begeleid. Binnen het natuurherstelproject zijn onder andere sloten verondiept, stuwen geplaatst, stobben gerooid, hout gekapt en kades en dammen hersteld. Tevens is er hakhout afgezet. Het behoud en herstel van de beheervorm ‘hakhout’ is vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk. Ook in ecologisch opzicht, met name voor veel vogel– en vlindersoorten levert dit een belangrijke bijdrage op in combinatie met cyclisch beheer. Uiteindelijk zijn niet alleen de cultuurhistorische- en de natuurwaarden versterkt. De ingerichte doorwaadbare plaats, de geplaatste knuppelbruggetjes en plankieren bieden de bezoekers een afwisselende wandeling.

Vergelijkbare projecten

leaf