Flora- en vegetatieonderzoek

Het inventariseren en beschrijven van flora en vegetatie geeft inzicht in de natuurwaarden van een terrein en het voorkomen van bijzondere of beschermde plantensoorten. De samenstelling van plantensoorten op een locatie geeft bovendien inzicht in de abiotische omstandigheden. Vanwege deze indicerende waarde van vegetatie zijn de resultaten van vegetatieonderzoek te gebruiken voor bijvoorbeeld het bepalen van herstel- of beheermaatregelen voor een terrein. Vegetatieonderzoek kent verschillende doelen:

 • in kaart brengen van bijzondere of beschermde soorten
 • in kaart brengen invasieve exoten:
  –    potenties bepalen voor natuurontwikkeling
  –    monitoring van de ontwikkeling van vegetatie

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied voert diverse vormen van flora- en vegetatieonderzoek uit. We hanteren een praktische aanpak gericht op het doel van de opdracht. Onze ervaring met vegetatieonderzoek omvat:

 • inventarisatie van (beschermde) flora
 • in kaart brengen invasieve exoten
  –    vegetatieopname en -typologie
  –    vegetatiekartering
  –    PQ’s opnemen

Projecten

leaf