Meetnet Bermflora Rijkswegen

Opdracht

Om de doeltreffendheid van het bermbeheer van rijkswegen objectief te kunnen beoordelen, heeft Rijkswaterstaat in 1999 het Meetnet Bermflora Rijkswegen opgezet. Dit meetnet omvat een groot aantal steekproeven in de vorm van permanente quadraten (PQ’s). Deze zijn, verspreid over het land, aselect uitgezet in de bermen van rijkswegen. De proefvlakken liggen in grasland, oevers van bermsloten, bos en een klein deel in heide. Jaarlijks wordt een vierde deel van alle PQ’s teruggezocht en wordt een vegetatieopname van het PQ gemaakt.

Aanpak

Vanaf 2020 voert Staro Natuur en Buitengebied de monitoring van het Meetnet Bermflora Rijkswegen uit. Dit betekent dat de afgelopen jaren van half mei tot en met september collega’s heel Nederland zijn doorgereden om vegetatieopnamen te maken van de PQ’s in het Meetnet. Zo nu en dan heeft dit waarnemingen opgeleverd van bijzondere of zeldzame plantensoorten, zoals stijve ogentroost, kruipbrem, borstelgras, lathyruswikke, Engels gras, hondsviooltje, eenarig wollegras, klavervreter, rapunzelklokje, stekelbrem, moerashertshooi, bijenorchis, moeraskartelblad en parnassia.

Resultaat

Jaarlijks is een voortgangsrapportage vervaardigd met een beknopte analyse van de zeldzame soorten in de opgenomen PQ’s, trends van de meest voorkomende soorten en de ontwikkeling van het aantal soorten. In 2023 is het vierde meetjaar uitgevoerd. Alle PQ’s zijn nu dus weer een keer bezocht. Daarom zijn we nu bezig met een uitgebreidere analyse waarbij trends en ontwikkelingen over de gehele periode vanaf 1999 tot heden in beeld worden gebracht en worden geanalyseerd.

Vergelijkbare projecten

leaf