Passende beoordeling woningbouw Druten

Opdracht

In verband met woningbouwplannen in Druten heeft Staro Natuur en Buitengebied in een passende beoordeling de voorgenomen activiteiten getoetst aan de Wet natuurbescherming. De woningbouw ligt op 35 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Aanpak

Bij de passende beoordeling is gekeken of de activiteiten in de aanlegfase of de gebruiksfase een negatief effect hebben op de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Eerst zijn de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied nabij het plangebied bepaald en het belang van het plangebied voor deze natuurwaarden. In de buurt van het plangebied komen zeven soorten niet-broedvogels voor: fuut, kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, smient, kuifeend en tafeleend. Daarna zijn de effecten van de voorgenomen activiteiten op deze vogels bepaald.

Resultaat

De te nemen mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten zijn beschreven en uiteindelijk is een beoordeling gemaakt van de effecten op de instandhoudingdoelstellingen.

Uit de passende beoordeling is gebleken dat er geen sprake was van significante effecten. Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is derhalve verleend.

Vergelijkbare projecten

leaf