Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Opdracht

In de Rotterdamse haven broedt een grote variëteit aan vogels. Tussen de indrukwekkende industriegebieden liggen grote braakliggende terreinen. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten geschikt habitat. Een aardig voorbeeld is de aanwezigheid van een van de grootste kolonies kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen ter wereld. Om een beeld te krijgen welke vogels broeden binnen haar terreinen heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aan Staro Natuur en Buitengebied gevraagd alle broedvogels jaarlijks te monitoren.

Aanpak

De jaarlijkse broedvogelmonitoring in de Rotterdamse haven wordt uitgevoerd volgens de BMP methode van SOVON. Alle terreinen van Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn bezocht. De aanwezige meeuwenkolonies zijn apart geteld. In deze kolonies zijn alle individuele meeuwen geteld. Vervolgens vindt een vaste berekening plaats om het aantal broedparen te bepalen.

Resultaat

Het resultaat is een jaarlijkse rapportage van de broedvogelmonitoring die voorzien is van een duidelijke stippenkaarten van waar de vogelterritoria zich bevinden. Per soort is een korte vergelijking met andere jaren gemaakt. Het wordt steeds beter mogelijk om trends te bepalen. In de Rotterdamse haven broeden bijna 30.000 meeuwen. Andere vogels die voorkomen zijn dodaars, dwergstern, oeverzwaluw, kluut en een grote variëteit aan zangvogels.

Vergelijkbare projecten

leaf