Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Opdracht

Staro Natuur en Buitengebied voert dit jaar, in opdracht van Natuurmonumenten, een broedvogelinventarisatie uit in het Bergherbos (provincie Gelderland). Deze inventarisatie wordt uitgevoerd om de ecologische ontwikkeling in het gebied te volgen en om verantwoording af te leggen voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Het is voor het eerst dat het gehele, 1313 hectare grote, Bergherbos geïnventariseerd zal worden op broedvogels. In het verleden zijn al enkele losse plots in het Bergherbos geïnventariseerd op broedvogels.

Aanpak

Tijdens de inventarisatie worden zowel kwalificerende soorten voor de SNL-monitoring gekarteerd als soorten die door Natuurmonumenten als belangrijk gezien worden. Om een goede vergelijking te kunnen maken met eerdere inventarisatiegegevens zal volgens dezelfde methodiek gewerkt worden als eerder uitgevoerde inventarisaties. Er worden zeven ochtendrondes en één avondronde uitgevoerd.

Resultaat

Tijdens de eerste twee inventarisatieronden zijn al bijzondere soorten waargenomen als middelste bonte specht en raaf. Uiteindelijk worden de in 2017 verzamelde gegevens vergeleken met gegevens van eerdere jaren, wat een beeld geeft van de populatieontwikkeling in het gebied. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om het beheer van het gebied te optimaliseren.

Vergelijkbare projecten

leaf