Bosaanleg

Bos vervult een groot aantal maatschappelijke doelen. Het herbergt een grote biodiversiteit, levert hout en andere bosproducten, zuivert lucht en water, neemt CO2 op, levert zuurstof en legt koolstof vast. Bos is een geliefd decor voor recreatie, sport en ontspanning en bos vormt het landschap. Kortom: bos heb je nooit teveel. Veel van de diensten die het bos levert, worden echter niet betaald. In economische afwegingen is de aanleg van bos daarom zelden logisch. Gelukkig wordt de maatschappelijke roep om uitbreiding van het bosareaal steeds luider.

Het is steeds duidelijker dat we middenin een aanzienlijke klimaatverandering zitten. Voor bossen geldt dat extremen in het weer bijdragen aan steeds frequentere calamiteiten. Droogte, brand, storm en extreme neerslag in de vorm van regen of hagel en insecten- en schimmelaantastingen zullen steeds meer hun stempel op het bos drukken. Sommige boomsoorten (beuk, fijnspar) zullen het moeilijk krijgen. Dit blijkt uit de klimaatenveloppes die duidelijk maken dat bepaalde soorten bij de verwachte neerslag en temperatuur een erg slechte overlevingskans hebben in ons land.

Wat we voor u kunnen betekenen
De adviseurs van Staro Natuur en Buitengebied weten hoe je bos moet aanleggen. Daarbij worden de functies die het bos moet vervullen goed meegewogen. Soms staat natuur voorop, soms voedsel, recreatie, houtproductie of landschap. Veelal kunnen we deze functies integreren in een landschappelijk aantrekkelijk ontwerp. We stemmen de soorten af op de doelen, de bodem en houden rekening met onder andere klimaatverandering. Door het aanplanten en bevoordelen van geschikte soorten, kunnen zorgen dat we bossen ontwikkelen die de extremen kunnen weerstaan. We kijken daarbij nadrukkelijk ook naar de bosbodem. Een goed functionerende bodem zorgt voor een groter vochtvasthoudend vermogen en een betere nutriëntenhuishouding en dus vitaliteit van het bos. We kijken graag samen met u hoe we uw bos toekomstbestendig kunnen maken. We zijn altijd op zoek naar partners die kansen zien het areaal bos in Nederland te vergroten.

Projecten

leaf