Soortmanagementplan

In woningen binnen de bebouwde kom verblijven vaak vogels (huismus en gierzwaluw) en vleermuizen. Woningcorporaties, gemeentes en particulieren moeten voorafgaand aan renovatie-, sloop- en overige werkzaamheden aan woningen rekening houden met deze wettelijk beschermde soorten. Ze moeten onderzoek uitvoeren, mitigerende maatregelen nemen en vaak een vergunning van de Omgevingswet (Ow) verkrijgen, voordat ze met de werkzaamheden kunnen starten.

Tijdwinst en kostenbesparing
Het opstellen van een Soortmanagementplan (SMP) en het daarmee verkrijgen van een gebiedsvergunning Omgevingswet voor alle ingrepen binnen het woningbezit, zorgt voor snellere, goedkopere en makkelijkere methode om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ontheffing is immers verkregen en middels het werken volgens een werkprotocol kunnen werkzaamheden binnen korte termijn met een minimale inspanning worden uitgevoerd.

Win-win
Met het soortmanagementplan kunnen woningcorporaties (grootschalige) renovaties en verduurzamingsmaatregelen op een structureel natuurinclusieve manier uitvoeren. Deze structurele aanpak levert voor initiatiefnemers een flinke tijdswinst op. Tevens is door vermindering van de onderzoeksinspanning en het beperken van de inzet van ‘tijdelijke mitigatiemaatregelen’ sprake van kostenbesparing.
En… voor beschermde vogels en vleermuizen zorgt het voor een actieve, duurzame bescherming van nestplaatsen en leefgebied in een populatie: een win-winsituatie.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van soortonderzoeken, het opstellen van Soortmanagementplannen en het verkrijgen van een (gebieds)vergunning. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze.

Projecten

Meer weten??

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf