Natuurcompensatieplan Haaren

Opdracht

Realisatie van het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Haaren heeft negatieve effecten op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door fysieke aantasting en negatieve uitstralingseffecten. In het ontwerpbestemmingsplan is een strook van ca. 10 x 90 meter aan de EHS onttrokken. Deze strook wordt herbestemd met een woonfunctie. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een advies en compensatieplan op te stellen ten behoeve van de herbegrenzing van de EHS.

Aanpak

Eerst zijn de precieze begrenzing en de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur in kaart gebracht. Ter compensatie van bestaand bos met de daaraan gekoppelde natuurwaarden is een compensatieplan geschreven. De compensatie is getoetst aan zowel de Boswet (Wet natuurbescherming) als de ‘Beleidsregel Natuurcompensatie’ van de provincie Noord-Brabant.

Resultaat

Bij vaststelling van het bestemmingsplan is het voldoende voor de gemeente Haaren om het (zoek)gebied voor compensatie te bestemmen als ‘Bos/Natuur’. In de huidige situatie heeft het grootste deel van het beekdal de bestemming ‘Groen’. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan natuurcompensatie worden aangelegd.

Vergelijkbare projecten

leaf