EVZ Schootense loop

Opdracht

De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Eén daarvan betreft de Schootense loop. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap. 

Aanpak

Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden en zijn verschillende zaken ingemeten. Aan de hand van verkregen informatie vanuit de gemeente en het waterschap zijn dwarsprofielen getekend en is een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de doelsoorten kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree.

Resultaat

Na een periode van voorbereiding en aanbesteding is in augustus de schop in de grond gegaan. Daarbij zijn:

  • poelen aangelegd
  • enkele bestaande poelen vergroot
  • meanders aangelegd
  • bypasses gegraven
  • delen van de loop gebaggerd
  • bomen en struwelen aangeplant

Als bijzondere maatregel zijn boomstammen in de loop gelegd om de dynamiek in de stroming te vergroten en de omstandigheden voor de doelsoorten te verbeteren. Speciaal voor de ijsvogel zijn op enkele plaatsen steile oevers gecreëerd. 

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf