Passende beoordeling en inpassingsplan melkveehouderij

Opdracht

Een melkveehouderij in de provincie Noord-Holland is voornemens uit te breiden. Bij de uitbreiding van het melkveebedrijf zal de stikstofdepositie toenemen. In de omgeving van het bedrijf liggen vier Natura 2000-gebieden waar stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van vogelsoorten voorkomen. In de passende beoordeling is getoetst of de te verwachten toename in stikstofdepositie de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in gevaar brengt.

Tevens is een landschappelijk inpassingsplan met beplantingsplan opgeleverd. Voor het vergroten van het bouwvlak dient een buitenplanse, ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Dit landschappelijk inpassingsplan dient als onderdeel en voorwaarde van de procedure binnen het bestemmingsplan.

Aanpak

Allereerst zijn de stikstofgevoelige natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden bepaald. Vervolgens is in beeld gebracht wat de huidige knelpunten zijn voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. Door de toename in stikstofdepositie af te zetten tegen de huidige achtergronddepositie is bepaald hoeveel de bedrijfsuitbreiding procentueel hieraan bijdraagt. In de passende beoordeling zijn ook de cumulatieve effecten van de planbijdrage bepaald. De effecten als gevolg van de toename van stikstofdepositie zijn beoordeeld in relatie tot de herstelmaatregelen die zijn beschreven in de (ontwerp)beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.

Resultaten

Uit de passende beoordeling is gebleken dat de voorgenomen bedrijfsuitbreiding voor een geringe toename van stikstofdepositie zorgt. Voor de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van vogelsoorten worden al herstelmaatregelen genomen. De geringe toename in stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding van de melkveehouderij heeft hierdoor geen significant negatieve effecten tot gevolg.

In het landschappelijk inpassingsplan is het open landschap in stand gehouden. Zichtlijnen en vergezichten blijven behouden. Rond bestaand groen wordt een poel aangelegd en er wordt een ruigtestrook aangelegd om de biodiversiteit te bevorderen.

Vergelijkbare projecten

leaf