Nieuw bos

Bos vervult veel maatschappelijke functies en staat daarom volop in de belangstelling. Bosbezoek wordt als vrijetijdsbesteding hoog gewaardeerd. Daarnaast biedt bos bijvoorbeeld ruimte aan biodiversiteit, zuivert lucht en water, levert hout en legt CO2 vast. De oppervlakte bos staat echter onder druk. Bosgrond verandert te vaak van functie; soms voor infrastructuur, maar ook voor andere natuurtypen zoals heide.

Bosaanleg
Bij de aanleg van nieuwe bossen moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Hoe de balans tussen de bosfuncties uitvalt, hangt af van het doel van de initiatiefnemer. Voorop staat dat het bos toekomstbestendig is en dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en de bodem. Landschap, cultuurhistorische- en aardkundige waarden zijn belangrijke randvoorwaarden binnen de planvorming rondom bosaanleg.

Wat we voor u kunnen betekenen
Bosbeheer is een belangrijke pijler binnen het werk van Staro Natuur en Buitengebied. We helpen u graag met onze kennis van bosaanleg. De aanleg van nieuw bos bereiden we in overleg met u voor op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zodat het bos blijvend uw doelen en de brede maatschappelijke functie kan vervullen.

Projecten

leaf