Compensatie leefgebied steenuil

Opdracht

Infrastructurele wijzigingen nabij Tongeren in de gemeente Boxtel hebben tot gevolg dat het leefgebied van een steenuil wordt aangetast. Het beoogde tracé van een nieuwe weg loopt door het leefgebied van een steenuil die in de nabijheid een nestplek heeft. Staro Natuur en Buitengebied is door gemeente Boxtel gevraagd een inrichtingsvoorstel te maken voor de compensatie van leefgebied van de steenuil.

Aanpak

Voor een goed begrip van de eisen die de steenuil stelt aan zijn leefgebied zijn we begonnen met een verdiepende literatuurstudie. Daarnaast is een veldbezoek uitgevoerd om de huidige situatie op de locatie vast te leggen. De habitateisen gecombineerd met de huidige situatie en de voorwaarden en wensen vanuit de opdrachtgever en andere grondeigenaren hebben geleid tot een pakket van eisen en wensen voor de inrichting van een optimaal leefgebied voor de steenuil. Met deze eisen en wensen als uitgangspunt is het inrichtingsvoorstel vervaardigd.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is een inrichtingsvoorstel om het gebied te optimaliseren als leefgebied voor de steenuil. Daartoe worden schrale, kruidenrijke graslanden ontwikkeld. Deze bieden leefgebied en voedsel aan muizen, insecten en vogels die als voedsel dienen voor de steenuil. Met de aanplant van struweel en houtsingels wordt verdere diversiteit aangebracht in het gebied. Hierdoor ontstaan zitplekken voor de steenuil waar vandaan hij kan jagen.

Een belangrijke voorwaarde van de opdrachtgever was te voorkomen dat steenuilen slachtoffer kunnen worden van het verkeer op de nieuwe weg. Aan deze voorwaarde is invulling gegeven middels de aanplant van hoge bomen en houtsingels langs de weg. De steenuil kan hierdoor alleen op grotere hoogte de nieuwe weg oversteken.

In een eerder stadium is een analyse uitgevoerd naar de geschiktheid van het foerageergebied van steenuil rondom de nestlocatie. Op basis van het inrichtingsvoorstel heeft Staro Natuur en Buitengebied deze analyse opnieuw uitgevoerd. De vergelijking toont dat het inrichtingsvoorstel leidt tot een verbetering van 16.420 m2 foerageergebied, van redelijk of matig geschikt naar zeer geschikt. Met het inrichtingsvoorstel kan gemeente Boxtel een ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen voor het aantasten en compenseren van het leefgebied van de steenuil.

Vergelijkbare projecten

leaf