Bijzondere soorten tijdens SNL-monitoring

Opdracht

Om de kwaliteit van een deel van de Utrechtse Heuvelrug te bepalen heeft Staro in opdracht van Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd. Als onderdeel van de SNL-monitoring zijn vogels en insecten in beeld gebracht die die strenge eisen stellen aan het habitat waarin ze voorkomen. Het aantreffen van deze soorten binnen een gebied zegt veel over de kwaliteit van het gebied.

Aanpak 

Een vlakdekkende kartering van de kwalificerende soorten binnen het gebied geeft een goed beeld van hoe het met de kwaliteit gesteld is. Tijdens de inventarisaties heeft Staro Natuur en Buitengebied zowel kwalificerende soorten volgens de SNL-monitoring gekarteerd als soorten die door Staatsbosbeheer als belangrijk gezien worden. In het vroege voorjaar is gestart met de monitoring van broedvogels. In de zomer zijn ook dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels in beeld gebracht. 

Resultaat

Tijdens de monitoring van de verschillende soortgroepen zijn bijzondere soorten waargenomen. De meest bijzondere en opvallende soorten waren bosuil, raaf, nachtzwaluw, grauwe klauwier, heideblauwtje, oranje luzernevlinder, zwervende heidelibel, vuurlibel, venwitsnuitlibel, zoemertje, sikkelsprinkhaan en heidesabelsprinkhaan.

De rapportages rapporten geven een helder beeld van de voorkomende soorten en kunnen gebruikt worden om het beheer te optimaliseren en in de toekomst de populatieontwikkeling te volgen. 

Vergelijkbare projecten

leaf