Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Opdracht
Initiatiefnemer is voornemens het Paviljoen van TU Eindhoven te slopen. Uit een eerdere quickscan flora- en fauna is gebleken dat het pand mogelijkheden biedt voor verblijfplaatsen van ruige- en gewone dwergvleermuizen. Om eventuele overtreding van de huidige Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen, is Staro ingehuurd door de TU Eindhoven om een onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied.

Aanpak
Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol van 2017. Er is gebruik gemaakt van verschillende batdetectors (Pettersson D240x en Anabat Walkabout).
In het voorjaar van 2019 zijn onderzoekrondes uitgevoerd om foerageergebied, vliegroutes en mogelijke kraamkolonie- en zomerverblijven van vleermuizen in of aan de gebouwen te kunnen vaststellen.
In het najaar van 2019 zijn nachtrondes uitgevoerd in de periode 15 augustus tot 1 oktober om mogelijk aanwezige paarverblijven en zwermgedrag dat een winterverblijfplaats van vleermuizen indiceert, vast te stellen.

Resultaat
Binnen het plangebied zijn twee zomerverblijfplaatsen, een kraamkolonie en drie paarverblijfplaatsen aangetroffen van gewone dwergvleermuis. Het nemen van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming is derhalve noodzakelijk. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van tijdelijke alternatieve voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis en het werken buiten de kwetsbare periode. Na afloop van de werkzaamheden dienen permanente verblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuizen aanwezig te zijn in het gebouw of dicht bij de huidige verblijfplaats.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf