Quickscan Wet natuurbescherming

Gaat u een gebied ontwikkelen, een bestemming te wijzigen of een gebouw slopen dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Of het nu in het buitengebied is of midden in de stad; het is verplicht te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor uw project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.

De eerste stap in dat onderzoek is de zogenoemde quickscan Wet natuurbescherming (quickscan flora en fauna). De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Met behulp van bestaande literatuur en het uitvoeren van een veldbezoek wordt ingeschat welke risico’s uw project loopt.

  • Liggen er beschermde gebieden in de buurt?
  • Komen er beschermde dier- of plantensoorten in de buurt voor?

Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebied (beknopte voortoets), beschermde houtopstanden, of het Natuurnetwerk Nederland.

Uit de Quickscan Wet natuurbescherming (quickscan flora en fauna) kan blijken dat beschermde soorten in het plangebied voorkomen of effecten optreden aan beschermde gebieden. In het overzichtelijke rapport wordt helder geadviseerd over de te nemen vervolgstappen:

  1. opstellen ecologisch werkprotocol
  2. nader soortenonderzoek
  3. opstellen mitigatieplan
  4. ontheffingsaanvraag

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans Wet natuurbescherming (quickscan flora en fauna). We begeleiden en adviseren u op een onafhankelijke praktische wijze. Ook voor vervolgonderzoek kunt u bij ons terecht.

Projecten

leaf