Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Opdracht
In verband met diverse ontwikkelingen op het terrein van recreatiebedrijf Duinoord te Helvoirt is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde diersoorten en de effecten die de ontwikkelingen hierop kunnen hebben.

Bureau Verkuylen heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd offerte uit te brengen voor de benodigde soortonderzoeken en het indienen van een ontheffingsaanvraag (mocht dit nodig blijken).

Aanpak
Na het uitvoeren van een Quickscan flora en fauna en in verband met de wensen van de opdrachtgever is nader onderzoek uitgevoerd naar meerdere soortgroepen: vleermuizen, huismus, gierzwaluw, das en kleine marters (bunzing, hermelijn, wezel). Door een waarneming van groene kikker in het plangebied is amfibieënonderzoek aan deze lijst toegevoegd.

Voor de specifieke soortonderzoeken is gewerkt volgens de voor die soort opgestelde geldende inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus en handreikingen van de Provincie Noord-Brabant.

Resultaat
Er zijn tijdens de veldbezoeken geen huismussen, gierzwaluwen, dassen of sporen van deze soorten waargenomen. Ook zijn geen waarnemingen gedaan van (sporen van) steenmarter en kleine marters in of in de directe omgeving van het plangebied. Er zijn ook geen streng beschermde amfibieënsoorten waargenomen.

Wel zijn er tijdens het vleermuisonderzoek zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis geconstateerd en wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen en als vliegroute voor rosse vleermuis.
Bekijk hier de film in slow-motion waar de gewone dwergvleermuis zijn verblijfplaats in kruipt. 

Vergelijkbare projecten

leaf