Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Opdracht

Heijmans realiseert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat diverse trajecten in het kader van de wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zich in de Linschotbrug over het Twentekanaal verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden. Als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden aan de Linschotbrug worden deze verblijfplaatsen mogelijk verstoord. Daarom is voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd. De ontheffing is verleend o.a. op voorwaarde dat de vleermuizen voorafgaand en tijdens de werkzaamheden worden gemonitord.

Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd deze monitoring uit te voeren en inzichtelijk te maken hoeveel en op welke locaties vleermuizen aanwezig zijn in de Linschotbrug vlak vóór aanvang van de werkzaamheden en of hierin wijzigingen optreden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor heeft Staro een monitoringsplan geschreven.

Aanpak

Staro is gestart met het uitvoeren van een nulmeting. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn waarnemingen verzameld om een indruk te hebben wat de aanwezige vleermuizen zijn in de Linschotbrug en directe omgeving. Door middel van een zaklantaarn, verrekijker en warmtebeeldcamera is vastgesteld op welke locaties in de Linschotbrug vleermuizen aanwezig zijn. Het aantal individuen per vleermuissoort en de locatie is geregistreerd in GIS. Tevens zijn met een hoogwerker luisterkastjes en trillingsmeters opgehangen aan de brug.

Direct voor de start van de werkzaamheden is het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in de Linschotbrug herhaald. Er zijn ook cameravallen opgehangen om in- en uitvliegende vleermuizen vast te leggen. Daarnaast registreren de luisterkastjes automatisch de vleermuisgeluiden.

Er hebben meerdere veldbezoeken plaatsgevonden waarin gekeken is welke vleermuissoorten van de Linschotbrug gebruikmaken als verblijfplaats. Deze ijkmomenten hingen samen met de planning van werkzaamheden zoals voegen herstellen, betondek rippen, asfalt verdichten en stekken boren.

Resultaat

De data is geanalyseerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat de werkzaamheden geen direct effect hebben op de vleermuizen die verblijven in de Linschotbrug of activiteit van vleermuizen rondom de Linschotbrug. De Linschotbrug heeft gedurende de werkzaamheden gefunctioneerd als zomerverblijfplaats voor drie vleermuissoorten waarvan er twee in de Linschotbrug overwinteren.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf