Heideherstel

Heide is vroeger ontstaan door overexploitatie van gronden en in stand gehouden door plaggen en schapenbeweiding. Het heidelandschap is een cultuurlandschap. Het afvoeren van plagsel om vergrassing tegen te gaan lijkt een voor de hand liggende methode om de heide in stand te houden. In werkelijkheid liggen de zaken complexer. Het gaat niet alleen om het afvoeren van het surplus aan stikstof dat door depositie zorgt voor verrijking en vergrassing. Er spelen veel meer processen op zowel bodemchemisch als op ecologisch gebied. Ondoordacht ingrijpen kan weliswaar leiden tot een mooi paarse heide, maar kan tegelijkertijd belangrijke sporenelementen afvoeren en verhoudingen daartussen verstoren. Daarnaast kunnen (rest)populaties en zaadbronnen worden beschadigd of uitgeput. Op de lange termijn is het bijzondere habitat daarmee niet gediend. Proeven met het toedienen van steenmeel zullen snel duidelijk maken of grootschalige toepassing daarvan de redding is van het karakteristieke Nederlandse heidelandschap.

Wat we voor u kunnen betekenen
Heidebeheer is ‘eerst denken en dan doen’. Een goede inventarisatie en zo nodig bodemchemische analyses moeten input geven om de juiste keuzes voor het heidebeheer te kunnen maken. We houden daarbij altijd voor ogen dat systeemherstel bij met name natte heideterreinen een belangrijke voorwaarde is om aan kwaliteit te kunnen winnen en zaadbronnen niet uit te putten. Pas als we alles op een rij hebben worden keuzes gemaakt voor beheermaatregelen en/of herstelmaatregelen.

Projecten

leaf