Versterken vennen Vresselsbos

Opdracht
De vennen in het Vresselsbos herbergen bijzondere natuurwaarden die zich ondanks verzuring, verdroging en vermesting op de natste delen hebben gehandhaafd. De vennen zijn belangrijk voor flora en fauna en worden door bezoekers aan het Vresselsbos hoog gewaardeerd. Om deze reden wil Staatbosbeheer, financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, het functioneren van de vennen versterken. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd de aanbesteding voor te bereiden en de uitvoering te begeleiden.

Aanpak
Op basis van het globale inrichtingsplan is aan de hand van veldbezoeken, gesprekken en metingen een gedetailleerd bestek opgesteld. Het venherstel is in twee fases uitgevoerd. De eerste behelst de kap en dunning van bos rondom de vennen. Hiermee is meer ruimte gecreëerd voor de vennen. Door het loofhout te bevoordelen en hoger gelegen delen te kappen wordt de inzijging van water en de toestroom van water naar het ven versterkt. Later zijn dichter bij de vennen bomen gekapt, sloten gedempt en delen geplagd. Bij alle te nemen maatregelen is gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

Resultaat
Door de te nemen maatregelen is het gebied vernat en zal een beter leefgebied ontstaan voor bijzondere flora en fauna zoals lavendelhei, klokjesgentiaan, levendbarende hagedis, heikikker en speerwaterjuffer. De vennen zijn belangrijk voor de natuur en zijn na versterking door bezoekers aan het Vresselsbos hopelijk nog hoger gewaardeerd dan voorheen. Na afronding van het project is een deel van het gebied begraasd.

Vergelijkbare projecten

leaf