Venherstel Klotterpeel

Opdracht
Het ven in de Klotterpeel herbergt bijzondere natuurwaarden die zich ondanks verzuring, verdroging en vermesting op de natste delen hebben gehandhaafd. De vennen zijn belangrijk voor flora en fauna. Om deze reden wil Staatbosbeheer, financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, het vensysteem robuuster maken, ecologische verbindingszones verstevigen en het areaal vochtige/natte heide rond de vennen vergroten. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd de aanbesteding voor te bereiden en de uitvoering te begeleiden.

Aanpak
Op basis van het globale inrichtingsplan is aan de hand van veldbezoeken, gesprekken en metingen een gedetailleerd uitvoeringsplan opgesteld. Vanwege de kwetsbare zones is een route- en zoneringskaart opgesteld met de verplichte routes voor de aan- en afvoer van materialen. Er worden bomen gekapt, ongewenste soorten worden bestreden en opslag wordt verwijderd. Ook worden sloten gedempt en wordt geplagd. Het wandelpad wordt op enkele plaatsen verlegd, het raster wordt hersteld en er wordt een struweelhaag aangeplant. Bij alle te nemen maatregelen wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol

Resultaat
Door de te nemen maatregelen is het gebied vernat en zal een beter leefgebied ontstaan. Onder andere voor bijzondere flora en fauna zoals de soorten wilde gagel, lavendelhei, klokjesgentiaan, vinpootsalamander, levendbarende hagedis, heikikker en speerwaterjuffer. Nadat het uitvoeringsplan is afgerond komt het project in de aanbestedingsfase. Toen is Staro gestart met het regelen van de benodigde monitoring.

Vergelijkbare projecten

leaf