Heidebeheer Weerter- en Budelerbergen

Opdracht

De Weerter- en Budelerbergen hebben eeuwenlang onderdeel uitgemaakt van een uitgestrekt natuurgebied. Droge heide, natte heide, vennen en stuifzand wisselden elkaar hierin af. Met name door de ontginning voor landbouwgrond en bebossing is het aandeel heide en stuifzand steeds verder teruggedrongen. Nog steeds staat het areaal heide en stuifzand onder druk. Vandaag de dag ligt de oorzaak in spontane bosvorming en vergrassing. Dienst Vastgoed Defensie heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd het heideherstel en het open houden van het stuifzand te coördineren.

Aanpak

Op basis van de wensen van Defensie is een nauwkeurige besteksbeschrijving gemaakt voor het heideherstel en het open houden van het stuifzand. Het werk is aanbesteed en tijdens de uitvoering is directie gevoerd. Het uitzetten van de locaties waar geplagd en gemaaid diende te worden was daar een belangrijk onderdeel van. Zo zijn de meest kansvolle locaties voor het maaien van heide en voor het verwijderen van de vastgelegde toplaag van stuifzand bepaald en aangepakt. Locaties met bijvoorbeeld korstmossen zijn ontzien.

Resultaat

Door het heideherstel en het open houden van het stuifzand is gewerkt aan het in stand houden van belangrijke habitattypen. Meer structurele maatregelen moeten er op termijn voor zorgen dat spontane processen het systeem in stand houden en minder kwetsbaar maken.

Vergelijkbare projecten

leaf