Blessen en houtoogstbegeleiding Rucphense heide

Opdracht

In het bosgebied van de Rucphense heide heeft Staro circa 120 hectare bleswerk uitgevoerd voor het Rijksvastgoedbedrijf.  Tevens is aan Staro gevraagd de houtoogstbegeleiding uit te voeren. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tot doel de uit haar terreinen vrijkomende producten, zoals hout, zo duurzaam mogelijk in te zetten. Aan Staro was de uitdaging aan deze ambitie in de houtoogstbegeleiding uiting te geven.

Aanpak

Voor het blessen is een digitale kaart gemaakt waarop de medewerkers van Staro zien welke afdelingen geblest moesten worden. Op deze kaart zijn ook alle bijzonderheden vastgelegd, zoals gebleste verjongingsgaten. Tegelijkertijd met het blessen vond een meting van het houtvolume plaats. De blesser meet alle gebleste bomen. Per soort wordt de gemiddelde diameter bepaald en zijn zoveel hoogtes gemeten als nodig om een betrouwbare meting te krijgen. Deze gegevens zijn digitaal verwerkt naar een opbrengsttabel waarin de hoeveelheid te oogsten hout af te lezen is. Op basis van deze gegevens is het hout verkocht.

Aan de uitvoer van de houtoogst zijn eisen gesteld, onder andere om invulling te kunnen geven aan de duurzame doelstelling van het Rijksvastgoedbedrijf. De bosbouwbedrijven is gevraagd procentueel aan te geven welke bestemming het hout zou krijgen. In het licht van cascadering, is het gewenst het product hout zo hoog mogelijk in de keten af te zetten, om de in het hout opgeslagen CO2 zo lang mogelijk vast te houden. Ook is een maximale bodemdruk vastgesteld en zijn eisen gesteld om de negatieve impact van de werkzaamheden op de bosbodem zoveel mogelijk te beperken.

Resultaat

Er is circa 4200 kubieke meter hout geblest. Het hout is verkocht en Staro voerde een inventarisatie uit in het kader van de gedragscode bosbeheer. Gedurende de uitvoering van de oogstwerkzaamheden controleerde Staro de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en hield Staro toezicht op de naleving van de in de overeenkomst van de houtverkoop opgenomen bepalingen. Het gevelde hout is op rolstapels verdeeld in sortimenten aan de weg gezet. Staro voerde meetwerkzaamheden aan de rolstapels uit en zorgde voor een administratie van zowel de hoeveelheden hout als de locaties van de stapels.

Vergelijkbare projecten

leaf