Vissenonderzoek IJzendoorn

Opdracht

Uit een quickscan natuurwaarden voor een woningbouwlocatie in IJzendoorn is geconcludeerd dat nader onderzoek gewenst is naar het voorkomen van beschermde soorten, waaronder vissen. Staro Natuur en Buitengebied heeft het vissenonderzoek en overige nadere onderzoeken naar steenuil en vleermuizen uitgevoerd.

Aanpak

Tijdens het vissenonderzoek zijn alle wateren binnen de onderzoekslocatie met behulp van een schepnet bemonsterd. De hierbij aangetroffen vissoorten zijn genoteerd. Daarnaast is van de beschermde vissoorten een inschatting gemaakt van de omvang van de aanwezige populatie.

Resultaat

De resultaten van het vissenonderzoek zijn met GIS verwerkt en gerapporteerd aan de opdrachtgever. Bij het vissenonderzoek is op één monsterpunt de beschermde soort bittervoorn aangetroffen. In de rapportage is aangegeven dat indien het leefgebied van de bittervoorn wordt aangetast een ontheffing noodzakelijk is.

Andere tijdens het visonderzoek waargenomen soorten zijn:

  • tiendoornige stekelbaars
  • kleine watersalamander
  • bastaardkikker

Vergelijkbare projecten

leaf