Vissen en amfibieënonderzoek Tuil

Opdracht
De Vereniging Waterberging Tuil is voornemens een zonnepark te realiseren ter plaatse van een waterbergingsvoorziening. Uit de quickscan is gebleken dat in de sloten in het plangebied o.a. mogelijk platte schijfhoren, grote modderkruiper en/of strikt beschermde amfibieën aanwezig zijn. De leefgebieden van deze soorten zijn jaarrond beschermd. Het aanleggen van het zonnepark leidt dan tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Om dit te voorkomen, is Staro Natuur en Buitengebied gevraagd nader onderzoek naar deze soorten uit te voeren.

Aanpak
Alle wateren binnen het plangebied en grenzend aan het plangebied zijn gedurende drie ronden geïnventariseerd op aanwezige amfibieën. Hierbij is vooral aandacht voor de soorten waarvoor geen vrijstelling geldt, namelijk: heikikker, kamsalamander, rugstreeppad en poelkikker. De platte schijfhoren is met behulp van een schepnet geïnventariseerd vanaf de waterkant. Voor onderzoek naar grote modderkruiper is gebruik gemaakt van een draagbaar gelijkstroom apparaat. De sloten in het plangebied zijn twee keer met twee personen en een elektrovisapparaat bemonsterd.

Resultaat
In het plangebied zijn de beschermde soorten grote modderkruiper, rugstreeppad en een broedende tureluur aangetroffen. Vanwege het grote belang van het plangebied voor de populaties van deze beschermde soorten en de mogelijk alternatieve locaties voor het zonnepark zal het verkrijgen van een ontheffing niet waarschijnlijk zijn. Staro heeft dan ook geadviseerd af te zien van het realiseren van het zonnepark op deze plek. 

Vergelijkbare projecten

leaf