Bosbeheer in beweging

Het is al lang duidelijk dat de kwaliteit van de Nederlandse bossen onder druk staat. De thema’s verzuring, verdroging en vermesting staan al lang onder de aandacht. Ook klimaatverandering staat al lang op de agenda, maar is de laatste twee jaar nadrukkelijk naar de voorgrond getreden. De droogteschade is goed te zien, vooral aan de gestorven fijnsparren en lariksen. De schade door de verzurende depositie in de bodem is voor de leek minder goed waarneembaar. De druk op het bosecosysteem is zo groot dat we steeds vaker het idee krijgen dat we op een kantelpunt staan waarbij het bosecosysteem verandert.

Interne studiedag
Tijdens onze interne studiedag 2020 over bosbeheer hebben we de problematiek uitgebreid besproken en bediscussieerd. Het is duidelijk dat we bij ons handelen nog beter moeten kijken naar wat het effect daarvan is op het functioneren van het bosecosysteem. We hebben ook geconcludeerd dat niets doen ook een beslissing is die ten koste kan gaan van het bosecosysteem. We hebben als Staro een aantal uitgangspunten op een rij gezet voor multifunctioneel / geïntegreerd bosbeheer die ons helpen om de achteruitgang van het bosecosysteem te stoppen en het systeem zelfs te versterken.

  • Geen kaalkap tenzij onontkoombaar
  • Gestructureerd werken aan bodemherstel en meer humus in de bodem teneinde het vochtvasthoudend vermogen te versterken
  • Op grote schaal inbrengen rijkstrooiselsoorten
  • Op grote schaal inbrengen klimaatbestendige soorten
  • Mengen, mengen en nog een mengen
  • Niets doen is niet altijd ‘niks fout doen’
  • Werken met lage bodemdruk
  • Niet meer klepelen
  • Bos oud laten worden
  • Maatregelen nemen voor versterking biodiversiteit

We beseffen terdege dat veel kennis nog niet compleet is en dragen binnen de sector actief bij aan onderzoek en kennisvergroting. In de tussentijd nemen we het zekere voor het onzekere en nemen we geen maatregelen waarvan we vermoeden dat deze een negatief effect kunnen hebben op het bosecosysteem. We zullen als Staro het bovenstaande uitdragen, want niet alleen wij, maar ook onze klanten moeten veranderen!

leaf